Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Intelektualistów Niepokornych „Trickster”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Statut określa cele, zadania oraz strukturę Stowarzyszenia Intelektualistów Niepokornych „Trickster”, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, zwany dalej ZSO nr 6, mieszczący się w budynku przy ul. Staszica 4, 85-014 Bydgoszcz.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami ) oraz Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

1. Stowarzyszenie może posiadać swój znak graficzny chroniony przez prawo i używać pieczęci.

2. Wzór znaku graficznego stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

§ 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnych celach statutowych.

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

3. O przystąpieniu i wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1 i 2 decyduje Walne Zebranie Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Do celów Stowarzyszenia zalicza się:

1) promowanie polskiej literatury,

2) promowanie Bydgoszczy oraz bydgoskich twórców,

3) zachęcanie młodzieży do udziału w kulturze,

4) promowanie kultury wysokiej,

5) tworzenie sytuacji umożliwiających kontakt z literaturą i kulturą.

§ 8

Cele określone w § 7 Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez:

1) organizowanie spotkań z wybitnymi twórcami literatury,

2) przygotowywanie warsztatów i paneli dyskusyjnych na temat istotnych problemów społecznych, literackich, kulturalnych,

3) zorganizowanie klubu dyskusyjnego,

4) przygotowanie i zarządzanie platformą internetową,

5) integrowanie środowisk zwłaszcza uczniowskich, studenckich i artystycznych,

6) nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,

7) pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów statutowych.

§ 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących przedmiotach:

1) wydawanie książek;

2) wydawanie gazet;

3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

4) wydawanie nagrań dźwiękowych;

5) działalność wydawnicza pozostała;

6) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;

7) wynajem nieruchomości na własny rachunek;

8) działalność związana z informatyką, pozostała;

9) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

10) produkcja filmów i nagrań wideo;

11) projekcja filmów;

12) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;

13) działalność filharmonii, orkiestr, chórów;

14) działalność galerii i salonów wystawienniczych;

15) działalność bibliotek innych niż publiczne;

16) działalność archiwów;

17) działalność związana ze sportem, pozostała.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, w tym także cudzoziemiec niemieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową, intelektualną lub organizacyjną.

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze postanowienia Prezes Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

6. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłosić sprzeciw wobec przyjęcia nowego członka, ze względu na niespełnianie wymagań, nielicowanie z godnością członka lub z innych umotywowanych względów.

7. Sprzeciw rozpatruje Zarząd w pełnym składzie.

8. Na uchwałę Zarządu w tej sprawie przysługuje skarga do Sądu Koleżeńskiego w rozszerzonym składzie również osobie, której odmówiono członkostwa.

9. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

10. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego następuje w drodze Uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.  Wniosek przekazuje się niezwłocznie Radzie Stowarzyszenia w celu zaopiniowania. Członkostwo honorowe jest ogłaszane na dorocznej konferencji naukowej.

§ 12

Członków zwyczajnych dzieli się na:

1) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wieku 16-18 lat,

3) posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy nie ukończyli 16 lat.

§ 13

1. Członek zwyczajny, o którym mowa w § 12 pkt 1 posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

2. W szczególności przysługuje mu prawo do:

1) podejmowania inicjatyw, zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia dotyczących jego statutowej działalności,

2) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach,

3) noszenia odznaki organizacyjnej,

4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu.

§ 14

1. Członek zwyczajny, o którym mowa w § 12 pkt 2 posiada czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje mu w zakresie wyboru do:

1) Zarządu w ramach miejsc przewidzianych dla członków zwyczajnych, o których mowa w § 25 pkt 7,

2) Komisji Rewizyjnej,

3) Sądu Koleżeńskiego.

3. W pozostałym zakresie posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§ 15

1. Członek zwyczajny, o którym mowa w § 12 pkt 3 posiada czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

2. Wraz z deklaracją członkowską, członek, o którym tu mowa, składa pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na przystąpienie do Stowarzyszenia.

3. W pozostałym zakresie posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§ 16

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i propagowania celów oraz programu Stowarzyszenia;

2) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;

3) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający i honorowy, na zaproszenie Zarządu albo Komisji Rewizyjnej, ma prawo brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

5. Zarząd może zwolnić członka zwyczajnego i wspierającego z opłacania składek członkowskich.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) pisemnego cofnięcia zgody rodzica lub opiekuna w przypadku członków, o których mowa w § 12 pkt 3,

3) śmierci członka,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia;

5) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek co najmniej 1 rok;

6) likwidacji Stowarzyszenia;

7) likwidacji osoby prawnej lub utraty osobowości prawnej w przypadku członków wspierających.

2. Przesłankami wykluczenie lub skreślenie członka ze Stowarzyszenia są: rażące naruszenie Statutu, rażące naruszenie porządku prawnego lub zasad współżycia społecznego.

3. Uchwałę o wykluczeniu lub skreśleniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w pełnym składzie, w procedurze określonej w § 28 ust. 2.

4. Na uchwałę w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia przysługuje skarga do Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.

5. W przedmiocie powyższej skargi § 37 stosuje się odpowiednio.

6. Członkostwo honorowe ustaje w wyniku zrzeczenia się oraz odebrania.

Rozdział IV

Struktura i władze Stowarzyszenia

§19

Władzami stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku wymaganego kworum, o którym mowa w ust. 1 wyboru władz dokonuje się w drugim głosowaniu wyznaczonym na ten sam dzień, 30 minut później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

3. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Wybrany zaczyna pełnić funkcję po wyrażeniu zgody na wybór.

§ 21

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze głosowania przewidzianego dla wyboru władz.

2. Odwołanie członka władz jest rozpatrywane przez Walne Zebranie Członków na umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Do odwołania członka władz przed końcem kadencji wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała w tej sprawie może zostać podjęta jedynie gdy przynajmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania wyrazi na to zgodę.

Walne Zebranie Członków

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. Na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków Zarząd zawiadamia członków listownie, faksem lub pocztą elektroniczną o miejscu, terminie i porządku obrad.

4. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Prezes Zarządu. W przypadku jego nieobecności lub braku – Wiceprezesi według starszeństwa, po nich członkowie Zarządu według starszeństwa, za wyjątkiem Sekretarza i Skarbnika. W razie braku wskazanych osób lub niemożności przeprowadzenia obrad przez którąkolwiek z nich, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem członek Stowarzyszenia.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz do roku, sprawozdawczo -wyborcze raz na pięć lat oraz w sytuacji określonej w § 21.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

6. W przypadkach określonych w ust. 5 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie wcześniej niż na 21 dzień i nie później niż na 40 dzień, od daty złożenia odpowiedniego wniosku.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Zwykłym sposobem podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków jest głosowanie jawne, zwykłą większością głosów, to znaczy, że uchwalona zostaje propozycja, na którą oddano najwięcej głosów.

9. W sytuacjach przewidzianych w Statucie oraz określonych w odrębnych regulaminach Walne Zebranie Członków głosuje według procedury tam przewidzianej.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

2) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

3) uchwalanie Statutu i jego zmian,

4) uchwalenie regulaminu procedowania,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia i sprawozdań finansowych,

6) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

8) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

9) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

Zarząd

§ 25

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

3. Zarząd składa się z 5 – 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku.

6. Zarząd do prowadzenia Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

7. Członkowie zwyczajni, o którym mowa w § 12 pkt 2, mogą pełnić funkcje w Zarządzie, o ile większość głosów będą mieli członkowie zwyczajni, o którym mowa w § 12 pkt 1, w szczególności mogą pełnić funkcje Wiceprezesa i Sekretarza.

8. Prezes i pełnoletni Wiceprezesi mogą działać w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie, pozostali członkowie łącznie, co najmniej w dwie osoby, przy czym jedna z nich musi być pełnoletnia.

9. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 26

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i prowadzić sprawy Stowarzyszenia ściśle przestrzegając przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

1. Do zakresu działań Zarządu należy :

1) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) określanie szczegółowych kierunków działania,

3) ustalanie budżetu i preliminarzy,

4) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

8) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

9) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

2. Obowiązkiem Skarbnika jest pobieranie składek członkowskich.

3. Obowiązkiem Sekretarza jest przygotowywanie uchwał Zarządu i projektów uchwał Walnego Zebrania Członków, protokołowanie posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania Członków oraz prowadzenie dokumentacji i archiwum Stowarzyszenia.

§ 28

1. Zwykłym sposobem podejmowania uchwał jest głosowanie większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli za jej przyjęciem opowie się większość członków zwyczajnych, o którym mowa w § 12 pkt 1 i większość członków zwyczajnych, o którym mowa w § 12 pkt 2.

2. Nadzwyczajnym sposobem podejmowania uchwał jest wymóg jednomyślności Zarządu.

Prezes Zarządu

§ 29

Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach zewnętrznych, dba o jego pozycję i interesy. Wiceprezesi wspierają Prezesa w jego działalności. Pozostali członkowie Zarządu wspierają Prezesa w zakresie obowiązków im powierzonym.

§ 30

Do obowiązków Prezesa należą w szczególności:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

2) nadawanie członkostwa,

3) przewodniczenie obradom Zarządu i Walnego Zebrania Członków,

4) powierzanie zadań i obowiązków członkom Zarządu i członkom Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w pełnym składzie Komisji, większością minimum 4/5.

4. Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego ze swojego grona.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i Zarządu,

2) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, a także prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

3) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie,

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji.

§ 33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Sąd Koleżeński

§ 34

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, w tym jednego członka Zarządu.

2. Wyboru dwóch członków Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia nie pełniących funkcji w Zarządzie ani w Komisji Rewizyjnej. Pozostałego członka Sądu Koleżeńskiego wybiera Walne Zebranie Członków spośród członków Zarządu z pominięciem Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

3. Sąd Koleżeński orzekając w sprawach członka Zarządu liczy dodatkowe dwie osoby – jedną mianowaną przez Prezesa Zarządu spośród osób nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. W przypadku sprawy dotyczącej Prezesa Zarządu, dodatkowego członka Sądu Koleżeńskiego wyznacza starszy wiekiem Wiceprezes na tych samych zasadach. Drugiego nadzwyczajnego członka Sądu Koleżeńskiego wyznacza spośród członków Stowarzyszenia nie pełniących funkcji w Zarządzie ani Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, decydując zwykłą większością głosów.

4. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sądu Koleżeńskiego, podlega on wyłączeniu ze składu orzekającego. Brakującego członka na zasadach powyższych wybiera ad casu Walne Zebranie Członków.

5. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, którym nie może być członek Zarządu.

§ 35

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy z naruszenia Statutu przez członka Stowarzyszenia, rozpatruje skargi na uchwały Zarządu o nieprzyznaniu członkostwa oraz rozstrzyga spory między członkami.

§ 36

Dla każdej sprawy dotyczącej naruszenia Statutu przez Członka Stowarzyszenia zawisłej przed Sądem Koleżeńskim, Komisja Rewizyjna powołuje Rzecznika Dyscypliny, który występuje w roli oskarżyciela. Oskarżony ma prawo do obrońcy z grona członków Stowarzyszenia.

§ 37

1. Zarzut naruszenia Statutu członkowi stowarzyszenia może postawić minimum pięciu członków Stowarzyszenia, Zarząd lub Komisja Rewizyjna.

2. Zarzut przekazuje się przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego na piśmie, z podpisami osób, które popierają zarzut. Uchwała Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi zostać podpisana przez osoby, które zagłosowały za nią. Uchwały w tym zakresie są tajne.

3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego niezwłocznie informuje o zarzucie pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego, oskarżonego, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

4. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Sądu Koleżeńskiego, oznaczając go najszybciej na 14 dzień od zawiadomienia podmiotów określonych w ust. 4 ale nie później niż na 30 dzień od postawienia zarzutów.

5. W ciągu 5 dni od zawiadomienia Przewodniczący otrzymuje informację, kto będzie pełnił funkcję Rzecznika Dyscypliny.

6. Obrońca musi zostać wskazany najpóźniej w momencie wywołania sprawy przed Sądem Koleżeńskim.

7. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego jest jawne dla członków Stowarzyszenia. Oskarżony ma prawo wprowadzić dodatkowe dwie osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

8. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków, które podtrzymuje decyzję Sądu Koleżeńskiego zwykłą większością głosów albo odrzuca decyzję Sądu Koleżeńskiego większością 2/3 głosów przy minimum połowie obecnych członków Stowarzyszenia. Głosowanie jest tajne.

§ 38

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary na członków:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zakaz korzystania z czynnego prawa wyborczego na nie więcej niż rok,

4) zakaz korzystania z biernego prawa wyborczego w nie więcej niż dwóch kolejnych wyborach,

5) usunięcie z pełnionych funkcji,

6) skreślenie z listy członków.

§ 39

1. Spory między członkami stowarzyszenia rozstrzyga na wniosek strony Sąd Koleżeński niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

2. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

Rada Stowarzyszenia

§ 40

1. Radę Stowarzyszenia tworzą: Prezes Zarządu, Dyrektor ZSO nr 6, członkowie honorowi, trzech członków Stowarzyszenia powołanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Rady należą: głos doradczy w bieżących sprawach Stowarzyszenia, precyzowanie celów Stowarzyszenia, wskazywanie pożądanych kierunków działań.

3. Rada zbiera się przynajmniej raz w roku.

4. Obradom Rady przewodniczy Dyrektor ZSO nr 6.

Rozdział V

Majątek i fundusze stowarzyszenia.

§ 41

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.

2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 42

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z: składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz dochodów z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, w tym podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.

2. Do powołania pełnomocnika wymagany jest podpis Prezesa.

3. Do składanie pozostałych oświadczeń woli zastosowanie ma § 25 ust 8.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 44

1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku wymaganego kworum, o którym mowa w ust. 1 zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje się w drugim głosowaniu wyznaczonym na ten sam dzień, 30 minut później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatorów spośród członków Zarządu.

4. Majątek Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania może być przeznaczony wyłącznie na cele, dla których Stowarzyszenie zostało powołane.

5. Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywołuje skutki prawne od chwili jej podjęcia i podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 45

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).